skip to Main Content
Hållbarhet

Klimat- och hållbarhetsfrågor ligger av förståeliga skäl högt på de flesta företagens lista över prioriterade områden. Så också hos oss på Conapto. Skillnaden är kanske att Conapto haft detta som fokusområde under väldigt lång tid.

LÄR DIG MER OM HÅLLBAR IT

Läsa mer om hur hållbar IT och hur du kan ställa om till en klimatneutral IT-drift.
Klimatneutral colocation

Conapto är sedan 2019 Sveriges första klimatneutrala colocation-leverantör. Vi samarbetar med South Pole Sweden AB för klimatberäkning, åtgärdsplaner och klimatinvesteringar och innehar certifieringen Klimatneutralt företag.

Climate Neutral Data Centre Pact

Conapto är medlem i Climate Neutral Data Center Pact – ett initiativ som syftar till att göra datacenter i Europa klimatneutrala till 2030. Företag som ansluter sig till pakten utgör de viktigaste branschaktörerna inom molninfrastruktur och datacenter i Europa. Pakten inrättar ett självregleringsinitiativ som har utvecklats i samarbete med Europeiska kommissionen. Den stöder både European Green Deal, som syftar till att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent 2050, och den europeiska datacenterstrategin genom att göra EU: s datacenter klimatneutrala fram till 2030.

Fossil Free Data

Conapto är certifierade med miljömärkningen Fossil Free Data från Node Pole. Det innebär att våra datacenter möter strikta krav på att vara energieffektiva, ha låga koldioxidutsläpp och använda 100% förnybar energi.

100% FÖRNYBAR EL
MED VATTENFALL 24/7 MATCHNING

Har du koll på vilken el som ditt datacenter konsumerar? Det är den enskilt viktigaste aspekten av hur klimatsmart ett datacenter är. Använder man el från brunkol eller använder man förnybara energikällor som exempelvis vindkraft? 2009 tog Conapto det strategiska beslutet att driva sina datacenteranläggningar med 100% kompenserad förnybar vind- och vattenkraftsel och har så gjort sedan dess.

Från 2021 samarbetar Conapto med Vattenfall och deras 24/7 matchning av konsumtion som visar produktion timme för timme med SmartUtility byggd på Microsoft Azure IOT. Detta i kombination med certifieringar som klimatneutralt företag och Fossil Free Data gör Conapto till en ledande leverantör av klimatsmarta colocationtjänster.

Värmeåtervinning

Ett datacenter genererar mycket värme från all utrustning som står i anläggningen. Denna värme kan man med fördel återanvända istället för att bara skicka ut den i luften

Conapto samarbetar med Stockholm Exergi och Sollentuna Energi för värmeåtervinning, dvs. man återför den restvärme som uppstår i datacenteret till det lokala fjärrvärmenätet som då kan användas för att generera återvunnen och billig värme till exempelvis bostäder.

Solenergi

Ytterligare en förnybar energikälla som kan vara ett bra alternativ för ett datacenter. Conapto tittar på hur man skulle kunna använda just solenergi som ett komplement till övriga åtgärder för att ytterligare höja energieffektiviteten i sina anläggningar.

PUE (Power Usage Effectivness)

Detta är ett sätt att mäta hur energieffektivt ett datacenter är och beskriver förhållande mellan hur mycket energi som totalt sett används för att driva hela anläggningen och den IT-utrustning (servrar etc) som finns inne i datacentret.

PUE-talet är svårt att jämföra mellan anläggningar och skall man jämföra bör man jämföra anläggningar som ligger inom samma klimatzoner då yttre förhållanden, framförallt sättet och förmågan att kyla anläggningen, påverkar statistiken. Conapto har alltid haft, för Stockholmsområdet, låga PUE-tal och arbetar kontinuerligt med att trimma energieffektiviteten. Stockholm Nord har ett PUE på 1.25 och Stockholm Syd har 1.30.

Certifierade enligt ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även:
– Ökad processeffektivitet
– Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
– Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
– Ökad andel förnybara resurser och system
– Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
– Ökad kompetens i organisationen
– Ökad dialog mellan Conapto och våra partners

Certificate_02_ISO14001
Återvinning och återbruk av elektronik

Uttjänt utrustning återvinns och återbrukas genom Moreco Group AB och ersätts i möjligaste mån med mer energieffektiva alternativ. Moreco Group AB erbjuder en optimerad livscykelshantering av IT-infrastruktur som stöder en cirkulär ekonomi. Lösningar omfattar hela kedjan – från finansiering av IT-infrastruktur och försäljning av reservdelar/produkter som gått ur produktion till returlogistik, inklusive säkerhetstjänster som dataradering, destruktion, återbruk och återvinning.

Miljövänlig reservkraft

Ett datacenter är, av förklarliga skäl, även beroende av att man kan driva dem på reservkraft om den ordinarie strömmatningen skulle ligga nere. Detta görs med stora generatorer som drivs på diesel. Vår reservkraft drivs med diesel som har den högsta miljöklassningen (Mk1) och är även anpassat för hög funktionalitet i ett nordiskt klimat.

Medlem av Klimatpakten

Conapto är också medlem av Stockholms Stads Klimatpakten. Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, där vi samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten över 250 medlemmar från hela Stockholmsregionen. Stadens mål är ett fossilfritt Stockholm 2040. I det arbetet fungerar Klimatpakten som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna. Tillsammans skapar vi ett klimatnätverk och en mötesplats för diskussioner och nya idéer och samarbeten.

Klimatpakten samordnas av Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd. Det ger alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till stadens förvaltning.

Sammanfattning

Conapto har jobbat aktivt med miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor under många år och har idag en position som ett av de absolut mest klimatsmarta alternativen i Stockholm. Att samarbeta med Conapto är en garanti för att ert eget hållbarhetsarbete och er egen profilering inom dessa områden framstår som väldigt trovärdigt. Tillsammans kan vi göra skillnad – om vi tillsammans gör klimatsmarta val.

LÄR DIG MER OM HÅLLBAR IT

Läsa mer om hur hållbar IT och hur du kan ställa om till en klimatneutral IT-drift.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top