Skip to content
Information kameraövervakning

Varför använder vi kameraövervakning? Conapto använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra: brottsliga gärningar inom byggnader där Conapto bedriver verksamhet, skydda personal och besökare samt egendom från brott och olyckor.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

Övervakning och inspelning av video inom företagets områden
Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld och hot. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i fastigheterna samt som visuellt stöd för Conaptos larmcentral.
Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Lagring av specifika inspelningar och händelser
Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet. Conapto kan även dela med sig av lagrade, specifika inspelningar till kunder som krävt att just deras utrustning ska spelas in och där kameran är riktad mot deras utrustning. Dessa inspelningar lämnas ut till respektive kund på begäran från den kunden, oftast i samband med en incident eller för att säkerställa att de har haft personal på plats.
Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av ”rättslig skyldighet” när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning. Inspelning för kunds räkning delas med dem med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Kategorier av personuppgifter
Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Conapto säljer eller förmedlar inga uppgifter till andra än de som nämnts ovan, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Conapto anlitat för säkerhet och bevakning samt drift av system för kamerabevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av Conapto och enbart på de villkor som Conapto anger.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?
Tillgången till Conaptos kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på Conapto, behörig personal hos kund samt behörig personal i de företag som har till uppgift att hantera bevakning. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?
Inspelat material sparas som längst i 90 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört. Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top