Skip to content
Hållbarhet

Fokus på hållbarhet har hög prioritet hos företag idag, och hos Conapto är det inget undantag. Conapto använder sig av förnybar energi och har implementerat värmeåtervinning till fjärrvärmenätet som ett steg i sitt miljöarbete. I samarbete med GoClimate, vår klimatrådgivare, arbetar vi aktivt för att få en förståelse för var vi kan göra störst klimatnytta och vilka åtgärder vi kan vidta.

På den här sidan får du mer information om hur vi tillhandahåller hållbar colocation för våra kunder. Vi tror på att ta ansvar för vår miljö och tar vårt engagemang på allvar.

LÄR DIG MER OM HÅLLBAR IT

Läs mer om hur du kan ställa om till en IT-drift med fokus på hållbarhet.
CO₂ Transparent

Sedan 2023 innehar vi GoClimates märkning för CO₂-transparens, som innebär bland annat skapande av en årlig GHG-rapport (Greenhouse Gas Protocol), där Conaptos klimatutsläpp ingår samt handlingsplaner och mål för att minska dem.

Climate Neutral Data Centre Pact

Conapto är en certifierad medlem i Climate Neutral Data Center Pact – ett initiativ som syftar till att göra datacenter i Europa klimatneutrala till 2030. Företag som ansluter sig till pakten utgör de viktigaste branschaktörerna inom molninfrastruktur och datacenter i Europa. Pakten inrättar ett självregleringsinitiativ som har utvecklats i samarbete med Europeiska kommissionen. Den stöder både European Green Deal, som syftar till att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent 2050, och den europeiska datacenterstrategin genom att göra EU: s datacenter klimatneutrala fram till 2030.

100% FÖRNYBAR EL
MED VATTENFALL 24/7 MATCHNING

Har du koll på vilken el som ditt datacenter konsumerar? Det är den enskilt viktigaste aspekten av hur klimatsmart ett datacenter är. Använder man el från brunkol eller använder man förnybara energikällor som exempelvis vindkraft? 2009 tog Conapto det strategiska beslutet att driva sina datacenteranläggningar med 100% kompenserad förnybar vind- och vattenkraftsel och har så gjort sedan dess.

Från 2021 samarbetar Conapto med Vattenfall och deras 24/7 matchning av konsumtion som visar produktion timme för timme med SmartUtility byggd på Microsoft Azure IOT. Detta i kombination med certifieringar som klimatfokuserat företag och Fossil Free Data gör Conapto till en ledande leverantör av klimatsmarta colocationtjänster.

Värmeåtervinning

Ett datacenter genererar mycket värme från all utrustning som står i anläggningen. Denna värme kan man med fördel återanvända istället för att bara skicka ut den i luften

Conapto samarbetar med Stockholm Exergi och Sollentuna Energi för värmeåtervinning, dvs. man återför den restvärme som uppstår i datacenteret till det lokala fjärrvärmenätet som då kan användas för att generera återvunnen och billig värme till exempelvis bostäder.

Dynamisk frekvensstöd

Vi anser att ett datacenter aktivt bör bidra till att stödja samhället genom lösningar såsom värmeåtervinning och dynamisk frekvensstöd (Dynamic Grid Support). Med grid support kan vi underlätta integrationen av fler förnybara energikällor i energimixen och på det sättet minska CO2-utsläppen, samtidigt som vi skapar ny kapacitet för våra kunder.

Med Dynamic Grid Support kan Conapto aktivt bidra till att stabilisera elnätet genom möjligheten att leverera snabb frekvensreserv (FFR) och frekvenshållningsreserv (FCR-D). För mer information om projektet, läs mer via denna länk (engelska).

Solenergi

Ytterligare en förnybar energikälla som kan vara ett bra alternativ för ett datacenter. Conapto bygger solpaneler på nya datacentret Stockholm 4 Syds tak. Conapto tittar också på hur man kan använda just solenergi som ett komplement till övriga åtgärder för att ytterligare höja energieffektiviteten i sina anläggningar.

PUE (Power Usage Effectivness)

Detta är ett sätt att mäta hur energieffektivt ett datacenter är och beskriver förhållande mellan hur mycket energi som totalt sett används för att driva hela anläggningen och den IT-utrustning (servrar etc) som finns inne i datacentret.

PUE-talet är svårt att jämföra mellan anläggningar och skall man jämföra bör man jämföra anläggningar som ligger inom samma klimatzoner då yttre förhållanden, framförallt sättet och förmågan att kyla anläggningen, påverkar statistiken. Conapto har alltid haft, för Stockholmsområdet, låga PUE-tal och arbetar kontinuerligt med att trimma energieffektiviteten. För specifika PUE-tal, ladda ned våra datablad.

Stockholm 1 City

Stockholm 2 Syd

Stockholm 3 Nord

Stockholm 4 Syd

Certifierade enligt ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även:
– Ökad processeffektivitet
– Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
– Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
– Ökad andel förnybara resurser och system
– Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
– Ökad kompetens i organisationen
– Ökad dialog mellan Conapto och våra partners

Certifierade enligt ISO 50001

ISO 50001 fastställer de krav för att organisationer ska kunna strategiskt planera, implementera, underhålla och förbättra sina energiledningssystem. Syftet med detta system är att bistå organisationen att följa en strukturerad och långsiktig metodik för kontinuerlig förbättring av sin energiprestanda. Detta innebär att fokusera på aspekter som energieffektivitet, energianvändning och energikonsumtion.

Till skillnad från miljöledningssystemet ISO 14001, fastställs i den här standarden ett särskilt krav på att stora företag ska göra en kartläggning av sin energianvändning.

Det finns flera fördelar med att använda ISO 50001:

  1. Certifiering och efterlevnad: En certifiering enligt standarden visar att organisationen uppfyller nationella, europeiska och internationella krav inom området.
  2. Effektiv energiledning: Standarden fungerar som ett verktyg för att strukturera och hantera organisationens energiledningsarbete.
  3. Energieffektivitet: Genom att tillämpa standarden kan organisationen effektivisera sin energianvändning och därmed minska energikostnaderna.
  4. Miljöansvar: Genom att sänka energianvändningen minskar organisationens klimat- och miljöpåverkan.

Sammanfattningsvis, ISO 50001:2018 är en värdefull standard som hjälper organisationer att hantera och förbättra sin energiprestanda, vilket i sin tur kan resultera i ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Återvinning och återbruk av elektronik

Uttjänt utrustning återvinns och återbrukas genom Stena recycling/Moreco Group AB och ersätts i möjligaste mån med mer energieffektiva alternativ. Stena recycling/Moreco Group AB erbjuder en optimerad livscykelshantering av IT-infrastruktur som stöder en cirkulär ekonomi. Lösningar omfattar hela kedjan – från finansiering av IT-infrastruktur och försäljning av reservdelar/produkter som gått ur produktion till returlogistik, inklusive säkerhetstjänster som dataradering, destruktion, återbruk och återvinning.

Utsläppssnål reservkraft

Ett datacenter är, av förklarliga skäl, även beroende av att man kan driva det på reservkraft om den ordinarie strömmatningen skulle ligga nere. Detta görs med stora generatorer som drivs på diesel. Vår reservkraft drivs med EcoPar och MK1-diesel som har den högsta miljöklassningen och även är anpassat för det nordiska klimatet.

Medlem av Klimatpakten

Conapto är också medlem av Stockholms Stads Klimatpakten. Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, där vi samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten över 250 medlemmar från hela Stockholmsregionen. Stadens mål är ett fossilfritt Stockholm 2040. I det arbetet fungerar Klimatpakten som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna. Tillsammans skapar vi ett klimatnätverk och en mötesplats för diskussioner och nya idéer och samarbeten.

Klimatpakten samordnas av Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd. Det ger alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till stadens förvaltning.

ESG - Environmental, Social and Governance

Vi arbetar med att förbättra och värna om individens och miljöns välbefinnande genom hela vår värdekedja samt i samhället som stort. Detta åtagande innebär etiska aspekter i våra affärstransaktioner samt ansvar för anställda och samhället. Dessutom ställer vi höga förväntningar på våra affärspartners, med betoning på individuellt ansvar och på användandet av hållbara metoder för att minimera deras klimatavtryck. Vi strävar efter att fungera som ett positivt inflytande och bidra till ett förbättrat samhälle med fokus på hållbarhet.

Sammanfattning

Conapto har jobbat aktivt med miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor under många år och har idag en position som ett av de absolut mest klimatsmarta alternativen i Stockholm. Att samarbeta med Conapto är en garanti för att ert eget hållbarhetsarbete och er egen profilering inom dessa områden framstår som väldigt trovärdigt. Tillsammans kan vi göra skillnad – om vi tillsammans gör klimatsmarta val.

LÄR DIG MER OM HÅLLBAR IT

Läsa mer om hur hållbar IT och hur du kan ställa om till en klimatneutral IT-drift.

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 

Back To Top