skip to Main Content
Energipolicy

Conapto erbjuder säkra, miljövänliga och kostnadseffektiva colocationanläggningar för din fysiska hårdvara samt marknadsledande access till molnet. Conapto skall alltid uppfylla lagar och bindande krav. Conaptos VD, ledningsgrupp och alla anställda skall känna sitt legala och moraliska ansvar för att följa de lagar, regler och rutiner som Conapto har satt upp för sitt energiarbete.

Energipolicyn skall kommuniceras till samtliga anställda, våra kunder och leverantörer samt vara tillgänglig för allmänheten. Genom regelbundna möten skall personalen informeras om regler, rutiner samt våra energimål och uppfyllelse av dessa.

Återvinning
I det dagliga arbetet uppkommer avfall i olika former, exempelvis papper, elektronik, metall, emballage, lysrör och batterier. Conapto vill minska mängden avfall och att det avfall som återstår skall återvinnas eller återbrukas på ett miljöriktigt sätt.

Koldioxid
Genom aktiva miljöval skall Conapto förebygga föroreningar samt verka för att minska utsläpp.

Energianvändning
I Verksamheten förbrukas energi i form av värme och el för belysning samt drift av datahallar med utrustning. Conapto arbetar aktivt med att följa upp sina energimål för att effektivisera energiförbrukningen.

Inköp
Conaptos leverantörer bedöms bl.a. utifrån sitt miljö-arbete. Vid inköp av produkter och förbrukningsvaror ska energiprestanda vara en parameter.

Tjänsteresor
Vid resor i tjänst skall om möjligt det alternativ som har minst miljöpåverkan väljas, exempelvis tåg. Tjänstebilar skall vara miljöklassade. Conaptos personal skall i möjligaste mån sträva efter att minimera resande genom att använda modern teknik såsom videokonferenser.

Miljömål och egenkontroll
Conapto skall bedriva ett aktivt miljöarbete och göra aktiva val för att minska företagets miljöpåverkan genom att fortlöpande arbeta med ständiga förbättringar och förebyggandet av föroreningar.

Miljöaspekterna skall revideras varje år och utifrån dessa så upprättas miljömål med handlingsplaner för att nå dessa mål.

Hur kan vi hjälpa dig?

[super_form id=”6246″]
Back To Top