Skip to content
Kundcase: Lantmännen

Lantmännens hållbara IT-infrastruktur hos Conapto

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och är ledande inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel i norra Europa. Lantmännen ägs av 18 000 svenska lantbrukare med verksamhet i hela värdekedjan från jord till bord.

Lantmännens långsiktiga engagemang för hållbarhet märks tydligt i deras arbete runt deras IT-infrastruktur. Strävan efter att skapa en grönare framtid gör att valet av att använda ett miljömedvetet datacenter viktigt. Fokuset på hållbarhet är ett viktigt skäl till varför Lantmännen valde Conapto som sin colocation-leverantör, vilket stämmer väl överens med deras hållbarhetsmål.

Som kund hos Conapto sedan 2016, har Lantmännen förvissat sig om att använda strategier som minimerar deras miljöpåverkan och förbättrar operativ effektivitet.  2019 skedde en betydande milstolpe i Lantmännens IT-resa när de övergick till att köpa sin egna hårdvara direkt. Genom att göra detta fick de själva kontroll över beslut runt anskaffandet av hårdvaran, och kunde noggrant välja, använda och ersätta hårdvara enligt deras behov och hållbarhetsmål.

2024 tog Lantmännen ännu ett betydande steg när de valde att börja köpa colocation-tjänster direkt från Conapto, istället för att ha en IT-tjänsteleverantör som mellanhand. Detta kan ge möjlighet till förbättrad support, förbättrad kostnadsstyrning, större agilitet och ökad flexibilitet. Att sköta IT-infrastrukturen direkt kan även ge bättre möjlighet till att agera på föränderliga affärsbehov och marknadsdynamik, och potentiellt även optimera verksamhet och kostnader.

Ove Hansson, Lantmännens Chief Information Officer, betonar vikten av denna övergång:

Genom att samarbeta med Conapto säkerställer vi inte bara tillförlitligheten och effektiviteten runt vår IT-infrastruktur, utan bidrar också till vår resa mot ett klimatneutralt lantbruk – eftersom all vår data, tjänster och processer behöver lagras någonstans, med så låg energiförbrukning som möjligt.

Som kund hos Conapto får Lantmännen tillgång till en bred uppsättning hållbara lösningar, vilket överensstämmer med deras miljöåtagande.

Förnybar el
Conaptos datacenters drivs uteslutande med förnybara energikällor som vind- och vattenkraft. Vid elbrist körs reservkraftgeneratorer på EcoPar/HVO-bränsle, ett hållbart alternativ till diesel, vilket minskar deras koldioxidavtryck.

Värmeåtervinning
Lantmännen värdesätter innovativa lösningar som optimerar resursanvändningen och minimerar avfall. Conaptos värmeåtervinning till fjärrvärmenätet är bevis på en sådan lösning, eftersom den omvandlar överskottsvärme genererad av datacentret till en värdefull resurs för lokalområdet. Med värmepumpar höjer Conapto överskottsvärmen från datacentret till 70-80 grader och leder den in i fjärrvärmenätet. Medan många andra helt enkelt skickar tillbaka sin avfallsvärme på den kalla sidan, sticker Conapto ut och blir en värdefull tillgång till fjärrvärmenätet. Genom denna metod kan Conapto återanvända upp till 97% av den energi som levereras till kundinstallationerna och samtidigt möjliggöra för fjärrvärmeoperatören att bli av med mindre hållbara alternativ för uppvärmning av vattnet i systemet.

Återvinning och avfallshantering
Conaptos engagemang för återvinning och återbruk av utrustning och material stämmer starkt överens med Lantmännens hållbarhetsmål. Genom att återvinna och återanvända utslitna utrustningar har Conapto sparat totalt imponerande 365 727,37 ton CO2e sedan 2020.

Transparent CO2-rapportering och långsiktigt ägarskap
Conapto upprätthåller tillsammans med GoClimate transparens genom rigorös CO2-rapportering enligt riktlinjerna fastställda av Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokoll) Corporate Standard, den världsledande standarden för mätning och hantering av utsläpp med påverkan på klimatet. Dessutom syns det långsiktiga engagemanget genom ägarstrukturen, som ägs av Marguerite II, en paneuropeisk infrastrukturfond med fokus på förnybar energi och hållbar infrastruktur.

Genom att samarbeta med Conapto visar Lantmännen sitt åtagande för hållbarhet genom att integrera miljövänliga metoder i sin IT-infrastruktur. Tillsammans etablerar vi en motståndskraftig och miljömedveten ram som stärker Lantmännens verksamhet samtidigt som vi aktivt minimerar deras miljöpåverkan.

Back To Top