skip to Main Content
Klimatneutralt

Sedan 2019 är Conapto Sveriges första klimatneutrala samlokaliseringsleverantör. Vi samarbetar med South Pole Sweden AB för klimatberäkningar, handlingsplaner och klimatinvesteringar och innehar certifieringen Klimatneutralt företag.

Utsläppsrapportering och mål

Utsläppen rapporteras enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol, som tillhandahåller världens mest använda redovisningsstandarder för växthusgaser. Växthusgasutsläppen delas in i kategorier som kallas “scopes”. Dessa omfattningar är följande:

Scope 1: direkta växthusgasutsläpp
Scope 2: indirekta växthusgasutsläpp från köpt el, värme och kyla
Scope 3: andra indirekta växthusgasutsläpp

Conapto har arbetat aktivt med miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor i många år och har idag en position som ett av de mest klimatsmarta alternativen i Stockholm med 100% förnybar energi och återanvändning av överskottsvärme till fjärrvärme. Sedan 2019 innehar Conapto Climate Neutral Company-certifieringen via South Pole. Även om kontinuerliga förbättringar görs finns det för närvarande oundvikliga utsläpp relaterade till drift av datacenter, inklusive konstruktion och datacenterinfrastruktur, som batterier, växlar och generatorer. År 2021 var Conaptos totala växthusgasutsläpp 353 tCO2e varav 87,7 % kom från Scope 3.

South Pole Climate Neutral märkning

Conapts 2021 GHG-redovisning uppfyller de standarder som krävs för att kvalificera sig för 2022 klimatneutralt företagsmärkning. Conapto kompenserar oundvikliga direkta och materiella indirekta utsläpp genom två klimatinvesteringsprojekt:

– Kariba REDD+, 176t
– Srepok 1 Solar Power Project, 177t

South Pole’s Climate
Neutrality märkning

South Pole erbjuder Climate Neutrality-märkningar för företag, produkter och evenemang. South Pole Climate Neutrality-etiketterna är nära anpassade till internationella standarder som PAS 20601 – den ledande internationella standarden för att demonstrera koldioxidneutralitet, utvecklad 2014 av British Standards Institution. Den underliggande redovisningen av växthusgaser måste följa erkända internationella standarder såsom “GHG Protocol”2 eller ISO 14064-13. Principerna om relevans, fullständighet, konsekvens, transparens och noggrannhet för “GHG Protocol” utgör grunden för att uppnå klimatneutralitetsmärkningen . Dessutom, och som en återspegling av South Poles engagemang för långvarig påverkan, inkluderar South Pole-etiketterna också principerna om “konservativitet och kontinuitet”.

För att uppnå klimatneutralitetsmärkningen har South Pole beskrivit sju steg. En detaljerad beskrivning av stegen och de ovannämnda principerna finns i den tekniska vägledningen för South Pole’s klimatneutralitet och förnybar elmärkning (tillgänglig online).

Conapto Klimatmål och minskningsaktiviteter

Klimatmål:

BASÅR
MÅLÅR
SCOPE
MINST AMBITIONER
2021
2030
1 & 2
37,8 % absolut reduktion
2021
2030
3
22,5 % absolut reduktion

Minskningsaktiviteter:

SCOPE

Aktiviteter

1
Byt ut diesel till biodiesel som EcoPar i generatorer där det är möjligt
1/2
Optimera energi- och dieselanvändningen
2
Fortsätt använda 100 % förnybar el
2
Utforska möjligheter att välja grönare fjärrvärme
3
Välj kollektivtrafik som tåg istället för att använda bilar och flygresor
3
Välj vegetarisk eller vegansk mat
3
Välj IT-partners och molnleverantörer som använder förnybar energi
3
Återvinn och återanvänd så mycket som möjligt
3
Uppmuntra anställda att använda kollektivtrafik eller cykla till och från jobbet
3
Använd IT-utrustningen så länge som möjligt innan teknisk uppdatering
3
Fortsätt arbeta med energieffektivisering i datacentren
How can we help you?

 

 

 

Back To Top